REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1. Warunki ogólne.

1. Sklep internetowy www.miody-huzar.pl/sklep l jest prowadzony przez spółkę Huzar sp. z o.o.ul. z siedzibą w Nowym Sączu (Tarnowska 161,33-300, Nowy Sącz ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000 34277. Sklep internetowy prowadzi działalność polegającą na zawieraniu z konsumentami umów sprzedaży detalicznej i hurtowej produktów spożywczych w tym głównie miodu pszczelego i kosmetyków pszczelich. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.miody-huzar.pl/sklep i składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Towary o których mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu zwane będą dalej „Produktami”.

3.  Ceny Produktów wymienione na stronie internetowej www.miody-huzar.pl/sklep są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT). Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki, które zostały przedstawione w § 4 ust. 4 Regulaminu.

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, w takiej sytuacji przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 6 regulaminu. Osoba zainteresowana zakupem przed złożeniem zamówienia, może szczegółowo upewnić się czy każdy element Produktu oraz jego opakowania odpowiada jego oczekiwaniom. Informacje o Produktach oraz o opakowaniach są możliwe do uzyskania telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.  Kontakt z Sklepem Miody Huzar  jest możliwy:
a) elektronicznie pod adresem poczty elektronicznej: sklep@miody-huzar.pl
b) pisemnie- na adresHuzar sp. z o.o. ul. Tarnowska 161, 33-300 Nowy Sącz
c) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 18 4437 146 w dni powszednie od poniedziałku do piątku nie będące jednocześnie ustawowymi dniami wolnymi od pracy w godzinach od 9 do 16.

6.  Czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy zostały opisane w § 2 Regulaminu („Składanie i przyjmowanie zamówień”). Stronami umowy sprzedaży jes tHuzar sp. z o.o. (zwany dalej „Sprzedawcą") oraz osoba składająca zamówienie (zwana dalej „Kupującym” lub „Zamawiającym”). Kupującym może być jedynie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Składając zamówienie Kupujący oświadcza jednocześnie, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 

 

§ 2. Składanie i przyjmowanie zamówień.

1.  Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi za pośrednictwem strony internetowej http://www.miody-huzar.pl/sklep/ siedem dni w tygodniu przez dwadzieścia cztery godziny na dobę.

2.  Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

3. W celu zawarcia umowy sprzedaży Kupujący, korzystając ze strony internetowej http://www.miody-huzar.pl/sklep/dokonuje wyboru Produktów, uzyskuje dostęp do kolejnych zakładek po naciśnięciu odpowiednio oznaczonych interaktywnych przycisków oraz wprowadza dane zaznaczając lub wypełniając pola interaktywnych formularzy (ikon) umieszczonych w kolejnych zakładkach. Pola oznaczone (*) są polami, których zaznaczenie (wypełnienie) jest obowiązkowe w celu zawarcia umowy sprzedaży, bez zaznaczenia (wypełnienia) których nie jest możliwe przejście do kolejnej zakładki w procedurze zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wykrycia błędów we wprowadzanych danych, w celu ich skorygowania, w każdym momencie Kupujący ma możliwość powrotu do poprzedniej zakładki po naciśnięciu przycisku „Wstecz”. Skorygowanie ewentualnych błędów jest możliwe także w zakładce „Podsumowanie zamówienia”, o której mowa w § 2 ust. 10 Regulaminu. Kupujący ma także możliwość założenia tzw. konta. Założenie konta umożliwia, po zalogowaniu, m. in. dostęp do informacji dotyczących stanu realizacji zamówienia oraz wcześniej zamówionych Produktów.

4.  Wybór Produktów jest możliwy za pomocą przycisku znajdującego się obok karty Produktu – „Do koszyka”. Kupujący może też dokonać wyboru ilości zamawianych Produktów.

5.  Kontynuacja procedury zawarcia umowy jest możliwa po naciśnięciu przycisku „Mój koszyk”. W zakładce „Zawartość koszyka” Kupujący otrzymuje dostęp do informacji o wybranych Produktach, ich ilości, cenach poszczególnych Produktów oraz łącznej cenie wybranych Produktów. Kupujący może zmienić ilość wybranych Produktów.

6.  Kontynuacja procedury zawarcia umowy jest możliwa po naciśnięciu przycisku „Dalej”. W zakładce „Dane osobowe zamawiającego” Kupujący ma możliwość wypełnienia pól w formularzu „Dane klienta”. W sytuacji kiedy dane Kupującego podane w formularzu „Dane klienta” są inne niż dane do faktury VAT, po zaznaczeniu pola „inne dane do faktury”, Kupujący ma możliwość podania danych, które będą zamieszczone w wystawionej fakturze VAT. W sytuacji kiedy przesyłka ma zostać doręczona innej osobie lub pod inny adres niż wskazany przez Kupującego w formularzu „Dane klienta”, po zaznaczeniu pola „Dane do wysyłki”, Kupujący ma możliwość wypełnienia pól w formularzu „Dane wysyłki”. W każdym wypadku podany adres dostawy musi być adresem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Kupujący ma także możliwość założenia konta, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

7.  Kontynuacja procedury zawarcia umowy jest możliwa po naciśnięciu przycisku „Dalej”. W zakładce „Sposób płatności” Kupujący ma możliwość wyboru jednego ze sposobów płatności, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.

8.  Kontynuacja procedury zawarcia umowy jest możliwa po naciśnięciu przycisku „Dalej"

9.  W zakładce „Podsumowanie zamówienia” Kupujący:
a) ma możliwość sprawdzenia poprawności danych,
b) w polu „Komentarz” ma możliwość podania uwag dotyczących zamówienia lub dostawy; uwagi te nie są wiążące dla Sprzedawcy, który będzie się jednak starać zrealizować je w miarę możliwości; wykonanie umowy przez Kupującego nie jest uzależnione od zrealizowania przez Sprzedawcę uwag zawartych w polu „Komentarz”,
c) jest proszony o zaakceptowanie Regulaminu, zasad polityki poufności oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego.

10.  Kontynuacja procedury zawarcia umowy jest możliwa po naciśnięciu przycisku „Zamawiam towary za opłatą”. Po złożeniu zamówienia wyświetla się komunikat potwierdzający złożenie zamówienia, dodatkowo Kupujący otrzymuje także potwierdzenie złozenia zamówienia na podany przez siebie adres email. Wiadomość elektroniczna e-mail wysłana na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego zawiera wszystkie istotne elementy zamówienia i stanowi ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

11.  Złożenie zamówienia (naciśnięcie przycisku „Zamawiam towar za opłatą”) nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą przejścia przez Kupującego do strony internetowej wskazanej w linku znajdującym się w wiadomości elektronicznej e-mail, o której mowa w § 2 ust. 10 Regulaminu. Od tej chwili Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami umowy, a Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę i odebrać zamówiony Produkt.

12. W razie podania przez Kupującego niekompletnych lub oczywiście nieprawdziwych danych lub wskazania adresu dostawy położonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Sprzedawcy przysługiwać będzie umowne prawo odstąpienia od umowy w terminie do trzech dni od dnia jej zawarcia. Prawo to wykonuje się poprzez oświadczenie złożone Kupującemu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed terminem. Jeżeli Kupujący zapłacił już za Produkty, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej przez Kupującego kwoty, w terminie 14 dni od dnia złożenia Kupującemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

13. W wiadomości elektronicznej e-mail, o której mowa w § 2 ust. 10 Regulaminu znajdować się będzie także link do Regulaminu. Umożliwia to Kupującemu przejście do Regulaminu oraz jego wydrukowanie w celu zachowania jego treści na piśmie.

14.  W razie braku otrzymania wiadomości elektronicznej e-mail, o której mowa w § 2 ust. 10 Regulaminu, w razie braku linku służącego do zawarcia umowy w treści tej wiadomości lub jeżeli link okaże się nieaktywny (nie nastąpi przejście do strony internetowej zawierającej wszystkie szczegóły zawartej umowy) Kupujący proszony jest o kontakt ze sklepem.

15. W każdym przypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego kontaktu z Kupującym w celu weryfikacji złożonego zamówienia.

 

§ 3. Zasady zapłaty za towar.

1. Płatności mogą być dokonywane w następujący sposób:
a) płatność za pomocą systemu płatności online.
b) płatność za pobraniem - do rąk kuriera przy doręczaniu przesyłki
c) zapłata na konto internetowe sklepu - numer konta 96 1030 1188 0000 0000 8936 1001 Bank BPH

 

 

§ 4. Realizacja zamówienia i dostawa produktów.

1. Realizacja zmówienia przez Sprzedającego polega na skompletowaniu Produktów będących przedmiotem umowy sprzedaży, dodatkowego ich opakowania w sposób opisany w § 6 ust. 2 Regulaminu oraz na wysłaniu przesyłki zawierającej Produkty w miejsce wskazane przez Kupującego. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 1 dnia do 2 dni i rozpoczyna bieg, w zależności do wybranego przez Kupującego sposobu płatności:
a) w przypadku płatności za pomocą systemu płatności elektronicznych – od dnia autoryzacji transakcji.
b) w przypadku płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
c) w przypadku płatności przelewem – od dnia zaksięgowania środków na koncie sklepu

2. Wysłanie zamówienia następuje przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, zwanej dalej Przewoźnikiem.

3. Regulamin Przewoźnika dostępny jest na stronie www.ups.com. Wysyłka przesyłek następuje w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) nie będące jednocześnie ustawowymi dniami wolnymi od pracy. Przewoźnik podejmuje zawsze dwie próby doręczenia przesyłki i w razie nieobecności adresata pozostawia awizo z prośbą o kontakt. Przesyłki wysyłane na adresy firm, szpitali, hoteli, banków, urzędów administracji publicznej itp. mogą zostać doręczone do recepcji lub sekretariatu i w takich przypadkach nie będą doręczane do rąk własnych Odbiorcy.

4. Informacja o realizacji zamówienia dostępna jest drogą mailową, telefonicznie lub, jeśli Kupujący założył konto, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu, historia zamówień jest widoczna po zalogowaniu w sklepie internetowym
Wartość każdego zamówienia jest powiększona o:
a) 18,5 zł– opłata za przesyłkę kurierską
b) 21,5zł – opłata za przesyłkę kurierską wraz z pobraniem gotówki przez kuriera (przy wyborze sposoby zapłaty ceny, o którym mowa w § 3 lit. a).

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłat, o których mowa w ust. 4 powyżej przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.  

6. Do każdej umowy wystawiana jest faktura VAT alo paragon. Faktura VAT wystawiana jest przez Huzar sp. z o.o.. i przesyłana jest w formie elektronicznej – jako załącznik do wiadomości elektronicznej (e-mail) – na adres Kupującego, po wysłaniu przesyłki. Akceptacja Regulaminu  jest równoznaczna z wyrażeniem zgody (akceptacją) przez Kupującego na przesłanie mu faktury VAT w formie elektronicznej.

7. Powierzenie przez Sprzedawcę przesyłki Przewoźnikowi w celu dostarczenia na miejsce przeznaczenia uważane będzie za wydanie rzeczy Kupującemu.

8. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpiło naruszenie przesyłki zobowiązany jest, przed przyjęciem przesyłki, zażądać od kuriera sporządzenia protokołu stwierdzającego szkodę. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Kupujący jest zobowiązany zgłosić ten fakt Przewoźnikowi niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu siedmiu dni od dnia odbioru przesyłki. W pozostałych przypadkach przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w czasie przewozu.

9. Osoba, która w formularzu „Dane klienta” lub „Dane wysyłki” wprowadziła niekompletne lub nieprawdziwe dane, co naraziło Sprzedawcę na szkodę, będzie ponosić wobec Sprzedawcy odpowiedzialność odszkodowawczą.

 

 

§ 5. Tryb postępowania reklamacyjnego.

1. Każdy Produkt zapakowany jest w oryginalne opakowanie. Dodatkowo Produkt lub Produkty składające się na zamówienie, zostają przed wysyłką owinięte folią  zabezpieczającą. Dodatkowo dla celów przewozu, Produkty mogą być  umieszczane w dodatkowym pudełku zabezpieczającym.

2. Reklamacja dotycząca niezgodności towaru z umową, powinna być wysłana w formie pisemnej  pocztą elektroniczną pod adresem poczty elektronicznej wskazanymi w § 1 ust. 5 Regulaminu. W celu umożliwienia Sprzedawcy rozpatrzenia reklamacji, Kupujący zobowiązany jest przesłać reklamowany Produkt do Sprzedawcy na własny koszt. Przesyłki za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem nie będą przyjmowane.

4. Sprzedawca ma obowiązek odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z reklamowanym Produktem. Odpowiedź może nastąpić albo w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. W razie uwzględnienia reklamacji reklamowany Produkt zostanie wymieniony na nowy na koszt Sprzedawcy, a Kupującemu zostaną zwrócone koszty dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy w wysokości nie wyższej jednak niż koszt wysłania pocztowej paczki ekonomicznej o tego typu rozmiarach za potwierdzeniem odbioru określony w cenniku Poczty Polskiej S.A.

5. Sprzedawca nie uwzględni reklamacji opartych na różnicy w parametrach technicznych (kolorach, rozdzielczości itp.) Produktów, wynikających z różnych ustawień monitora komputerowego,

6. W razie nieuwzględnienia reklamacji, reklamowany Produkt będzie mógł zostać ponownie wysłany przez Sprzedawcę na koszt Kupującego za pośrednictwem Przewoźnika.

 

§ 6. Odstąpienie od Umowy.

1. Zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumentów  Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Pismo z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane na adres Huzar sp. z o.o. lub na adres poczty elektronicznej:  sklep@miody-huzar.pl.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą, Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, a to co Strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.  

4. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Przesyłki za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem nie będą przyjmowane.

5.W przypadku kiedy zwracany Produkt uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu z winy Kupującego albo kiedy doszło do takiego naruszenia Produktu, które uniemożliwia jego dalszą sprzedaż przez Sprzedawcę, Kupujący jest zobowiązany do zapłacenia Sprzedawcy wartości tego Produktu.

6. Zwrot pieniędzy ( w tym kosztów dostarczenia rzeczy) przez Sprzedawcę powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z tym że Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem pieniędzy do czasu zwrotu Produktu. Zwrot kosztów następuje przy użyciu takiego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący, w przypadku płatności za pobraniem zwrot pieniędzy nastąpi na rachunek bankowy, jeżeli Kupujący wyrazi na to  zgodę w wskaże numer rachunku bankowego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
br />
6. Zwrot pieniędzy Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku świadczeń:
a) o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
b) które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub które ulegają szybkiemu zepsuciu.

 

 

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym. Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, t.j.). Dane osobowe są zbierane w zbiorze danych o nazwie „Baza klientów Sklepu HUZAR.”.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody osoby zainteresowanej.

3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych, w celu koniecznym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy zawartej z Kupującym, a także w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedającego.

4. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na jego szczególną sytuację, wniesienia pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

5. Sklep Miody Huzar nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Kupującego osobom trzecim haseł dostępu do podanego konta e-mail, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania do konta pocztowego) a Sprzedawca nie ponosi winy za działania tej osoby ani nie mógł się im przeciwstawić.

 

 

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów i przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu

2. Wszelkie spory wynikłe w związku z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem umowy zawartej z Kupującym w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.

 

  Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2016 roku.